Daisypath Anniversary tickers

Daisypath Anniversary tickers

Terima kasih kerana sudi menjadi rakan seperjuanganku

iklan

kelab bloggr

Thursday, January 7, 2010

Kaedah/metodologi penyelididkan (proposal-siri 3)

Setelah menentukan skop dan kawasan kajian, pengkaji haruslah menentukan kaedah yang digunalkan. Bagi kajian yang memakan masa yang pendek, kaedah qualitatif adalah yang terbaik. iaitu dengan mengemukakan borang soal selidik, temuramah, dan kaedah tinjauan. dapatkan penerangan ringkas tentang kaedah yang dipilih dan mengapa ia bersesuaian dengan kajian yang akan dijalankan. Kaedah ini kemuadian boleh dianalisis menggunakan ststistik mudah ataupun SPSS(stat.for soc.science). Analisi data kemuadian dipersembahan dalam bentuk graf dan penerangan jelas didalam bab yang ke 2.
Bagi meneruskan kajian, setelah menentukan matlamat dan objektif  pengkaji harus membuat sedikit pembacaan tentang tajuk2 yang berkaitan dengan masalah yang hendak dikaji. Contohnya, jika hendak mengkaji tentang "tahap perpaduan dikalangan masyarakat di serdang", lihat samada tajuk seumpamanya telah dikaji ataupun tidak. Jika telah ada, dari aspek apa ia dilihat? dan apakan saranan pengkaji untuk kajian masa hadapan?masukkan hasil dapatan kajian kedalam bahagian litreture review atau kajian lepas iaitu didalam bab 1.

Secara keseluruhannya, kajian yang dijalankan perlu di persembahkan terlebih dahulu didalam bentuk proposal. dimana ianya terdiri daripada;


a) tajuk
b) objektif kajian
c) permasalahan dan penyataan masalah
d) lokasi/skop
e) kaedah/metodologi.


kesemua diatas akan membentuk bab pertama (1-3 ms) didalam kajian dan harus dimulakan dengan lebel;
1.0 pendahuluan & tajuk ( terangkan secara ringkas sedikit tentang tajuk yg dipilih)
1.1 objektif kajian 
1.2 permasalahan dan penyataan masalah 
1.3 lokasi/ skop kajian
1.4 kaedah/ metodologi
1.5 kajian lepas
Setelah proposal diluluskan, kajian diteruskan dengan bab2 yang berikut;


bab 2 analisis data
2.1 soalan 1 dan graf
2.2 soalan 2 dan graf
dan seterusnya


bab 3 perbincangan.
3.1 _________
pilih soalan yang paling tinggi kebolehan bagi menjawab masalah yg dikaji( 1-5 soalan) beserta dengan graf. terangkan mengapa ia dipilih. Cthya 50% responden bersetuju dengan tahap perpaduan yang tinggi antara kaum. ini adalah kerana hampir 100% responden memiliki taraf pendidikan yang tinggi dan lebih bersikap terbuka dalam aspek pergaulan.( kaitkan dengan maklumat lain atau hujah2 yang menyokong)


Bab 4- kesimpulan.
4.1 kesimpulan yang diperolehi dari keseluruhan kajian
4.2 cadangan kajian pada masa hadapan.


Rujukan
Bibliografi teknik APA. Rujuk format universiti
lampiran-jika ada.
format penulisan bergantung kepada kursus yang ditawarkan.


Jadual isi kandungan (muka hadapan)


Cth;


isi kandungan


1.1           pendahuluan           ms 1
1.2           objektif                  ms 2
1.3           permasalahan         ms 2


Jika ada sebarang pertanyaan boleh hantar ke email atau comment ,Selamat membuat kajian!!

No comments: